Nagy Péter Tibor

 

egyetemi tanár, az MTA doktora

 

 

-az OFI – OPKM ( http://www.opkm.hu ) tudományos tanácsadója,

 

-a Wesley János Lelkészképző Főiskola, ( http://www.wesley.hu ) tanára

 

-az ELTE Társadalomtudományi Kar Oktatás- és Ifjúságkutató Központ (http://oitk.tatk.elte.hu/ ) alapító tagja

 

-a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont  vezetője

 

 

Nagy Péter Tibor tudományos életrajza

Szakmai életút

Szakmai díjak, fokozatok

Oktatási tevékenység

Posztgraduális szint

Egyetemi szint

Főiskolai szint

MA – BA rendszer

Kutatási tevékenység

Publikációs tevékenység

Magyarországi konferenciák

Bizottsági tagságok

Konferenciaszervezések

Kutatásvezetés

Tudományos közélet

MTA testületek

Tudományos társaságok

Hazai szerkesztőségi tagságok

Nemzetközi tudományos életben való részvétel

Konferencia részvétel előadással

Nemzetközi meghívások, ösztöndíjak

Nemzetközi kutatások vezetése

Nagy Péter Tibor 10 legfontosabb publikációja

Nagy Péter Tibor összes publikációi

Önálló kötetek

Önálló füzetek

Forráspublikáló kötetek

Elektronikus kiadványok

Szerkesztések

Tanulmányok

1980-as évek

1990-es évek

2000-es évek

Lexikon szócikkek

Forráspublikációk folyóiratokban, CD-n

Könyvismertetések

Egyéb írások

Nagy Péter Tibor interneten hozzáférhető publikációi

Folyóiratcikkek

Elektronikus könyvtárak

 

 

Nagy Péter Tibor tudományos életrajza

 

 

 

Szakmai életút

 

Tanulmányok: 1981-ben érettségizett a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban. A 1981-1986-ig az ELTE BTK hallgatója volt. Előbb magyar-történelem szakos, majd történelem - legújabbkori társadalomtörténeti speciális tanulmányok szakos hallgatóként elsősorban a huszadik századi magyar értelmiség és az ezen időszakra jellemző oktatáspolitika történetével foglalkozott, s hallgatóként – előtanulmányok írásával – bekapcsolódott az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoportjánál a Magyar Nevelés Története c. szintézis munkálataiba, s részt vett az Oktatáskutató Intézet kutatásaiban. Posztgraduális tanulmányait TMB ösztöndíjasként végezte.

 

Kutatóintézetek: 1985-1986-ban az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoportjánál demonstrátor volt, majd ugyanitt dolgozott, mint az MTA TMB tudományos ösztöndíjasa ill. tudományos munkatárs. 1991-ben az Oktatáskutató Intézet tudományos főmunkatársa lett. Számos kutatást vezetett. Megszerezte a neveléstudomány kandidátusa fokozatot (1991), majd a történettudomány kandidátusa fokozatot (1995), habilitált (2000) , MTA doktora fokozatot (2005) szerzett. 1999-től az Oktatáspolitikai Kutatócsoport vezetője lett, s e minőségében az Intézet igazgatótanácsának tagja, 2002-től tudományos tanácsadó. Az Oktatáskutató Intézet 2003 december 31-i megszüntetésétől annak jogutódjánál (Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet) tudományos tanácsadó. 2004 január 1-től 2005 február 28-ig az új Oktatáspolitikai Csoport vezetője, az Intézet igazgatótanácsának tagja. 2004 január 1-től az intézményi rendezvények tudományos irányításával megbízva. Az intézet tudományos könyvsorozatának és folyóiratának szerkesztő bizottsági tagja. Az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) ezen intézmény jogutódja. 2007-től a Wesley vallás- és egyházszociológiai kutatóközpont vezetője.

 

Felsőoktatási intézmények: 1985/86 óta folyamatosan tanít egyetemen, mely tevékenységhez a kilencvenes évektől posztgraduális és főiskolai képzések kapcsolódtak. Az érintett intézmények a Debreceni Egyetem BTK, az Iparm?vészeti Egyetem, az ELTE BTK, az ELTE Társadalomtudományi Kara, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, a Miskolci Egyetem BTK, a Pécsi Tudományegyetem BTK, a Wesley János Lelkészképző Főiskola, a Kodolányi János Főiskola.

 

Szakmai díjak, fokozatok

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia pedagógia-pszichológia szekció 1. díja

 

A Magyar Történelmi Társulat oktatástörténeti pályázatának különdíja

 

A Szociológiai Társaság Erdei Ferenc díja

 

Széchenyi Professzori Ösztöndíj

 

Magyary Zoltán Ösztöndíj

 

„Érdekkonfliktusok a harmincas évek oktatáspolitikai fordulatában” címmel 1991-ben kandidátusi fokozatot szerzett neveléstudományból.

 

„Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon” címmel 1995-ben kandidátusi fokozatot szerzett történettudományból.

 

Habilitált doctor a Debreceni Egyetemen, 2000 óta

 

Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945 címmel 2005-ben az MTA doktora fokozatot szerezte meg.

 

2007 január 1-jétől egyetemi tanár

 

 

 

Oktatási tevékenység

 

Posztgraduális szint

 

1. A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Iskolájának alapító tagja volt

 

A kilencvenes évek közepe óta részt vesz a neveléstudományi doktori képzésben, kötelezően választható kutatószemináriumok és kreditszerző kurzusok hirdetésével. A kurzusok tárgya a középiskolák társadalmi beágyazottsága a két világháború közötti Magyarországon.

 

Három doktorjelölt vezetését vállalta, egy doktorjelöltje, Mandel Kinga summa cum laude fokozattal védett oktatástörténeti témákban.

 

2. Megbízott előadóként egy féléves kreditszerző kurzust tartott a Horthy korszak oktatástörténetéről az ELTE Neveléstudományi Doktori Programja felkérésére.

 

3. 2005-től 2007-ig a PTE Oktatás és Társadalom doktori iskolájának alapító tagja, az iskola oktatástörténeti programjának vezetője.

 

Három doktorjelölt vezetését vállalta, doktorjelöltje Maár Csilla summa cum laude fokozattal védett  oktatástörténeti témában.

 

 

 

Egyetemi szint

 

1. Az ELTE Szociológiai Intézetének Oktatás- és Ifjúságszociológiai és továbbképzési központjának alapító tagja

 

1988 óta az ELTE Szociológiai Intézetében a nevelési rendszerek társadalomtörténete cím? általa kifejlesztett tárgyat tanítja, mely az oktatásszociológusok, és a társadalomismeret szakos tanárok számára kötelező. Eddig tizenkét féléven át folyt ilyen kurzus.

 

Az iskolai népességek társadalmi háttere a huszadik század első felének Magyarországán cím? kurzus – kötelezően választható kutatószemináriumként 1997 óta folyik. Eddig hét féléven át folyt ilyen kurzus.

 

1996 óta az Oktatáspolitika cím? kötelező tárgy tanítására is felkérik. Eddig öt féléven át folyt ilyen kurzus.

 

A kilencvenes években három féléven át általa kifejlesztett speciálkollégiumot tartott Oktatáspolitika a két világháború között témában.

 

Három szakdolgozója volt, oktatástörténeti témákban.

 

2. A nyolcvanas évek végén három féléven át neveléstörténetet tanított az ELTE BTK Neveléstudományi Tanszékén, tanár szakosoknak.

 

Egy féléves speciálkollégiumot hirdetett a Horthy korszak oktatástörténetének köréből, mely három féléven át tartott.

 

3. A kilencvenes években egy féléven át neveléstörténetet tanított a KLTE Neveléstudományi Tanszékén, tanár szakosoknak.

 

4. A kilencvenes években három féléves neveléstörténetet tanított a KLTE Neveléstudományi Tanszékén pedagógia másoddiplomás képzésben, összesen kilenc féléven át.

 

Tizenkét szakdolgozója volt, oktatástörténeti témákban.

 

5. A kilencvenes években megbízott előadóként neveléstörténet tanított az Iparm?vészeti Egyetem Neveléstudományi Tanszékén vizuális kultúra szakos tanárképzésben három féléven át.

 

6. A 2004/2005-s tanévben a PTE BTK tanár szakosainak egyféléves neveléstörténetet tanított. A 2005/2006-os tanévben a PTE BTK pedagógia-szakosainak a Nevelés és m?velődéstörténet I-II tárgyat tanította

 

Főiskolai szint

 

1. Megbízott előadó, majd főiskolai tanár volt a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán.

 

Tanár szakosoknak öt féléven át neveléstörténetet tanított kötelező tárgyként.

 

Négy féléven át oktatáspolitika cím? speciálkollégiumot tartott.

 

2. A kilencvenes évek eleje óta megbizott előadó, kilencvenes évek vége óta főiskolai tanár, a Vallástanár szak Pedagógiai Program vezetője a WJLF-n.

 

Vallásszociológia c. három féléves tárgyat tanít. Eddig kilenc félév zajlott le. Társadalomtörténet c. egyféléves tárgyat tanít, eddig öt félév zajlott le.

 

 

 

MA – BA rendszer

 

A WJLF Pedagógia BA a neveléstörténet tárgy felelőse

 

 A WJLF theológia vallástanár MA-n a vallásszociológia és a társadalomtörténet oktatója

 

2009-ben A Szegedi Egyetem Andragógia MA felnőttoktatáspolitika oktatója

 

Külföld

 

Az Educational Leadership International szemináriumok (melynek két ízben szekcióvezetője volt) egyben az Oslo-i egyetem pedagógia szakos és PhD képzésének részét képezik.

 

 

 

Kutatási tevékenység

 

Részben főállású tudományos munkatársként, főmunkatársként, tanácsadóként, részben ösztöndíjasként végzett kutatásokat.

 

Publikációs tevékenység

 

Diákkori cikkecskéket nem számítva publikációs tevékenységét 1982-ben kezdte könyvismertetésekkel. 1983 óta publikál tanulmányokat, 1992 óta könyveket.

(A számok 2006 os állapotot tükröznek,a tényleges bibliográfia folyamatosan aktualizált )

 

Önálló kötetek:

           

 

5 db

 

Önálló füzetek:

           

 

12 db

 

Tanulmányok:

           

 

146 db

 

Szerkesztések:

           

 

16 db

 

CD kiadvány, elektronikus

           

 

3 db

 

Lexikon szócikkek:

           

 

19 db

 

Forráspublikációk folyóiratokban, CD-n:

           

 

2 db

 

Forráspublikáló kötetek:

           

 

3 db

 

Könyvismertetések:

           

 

32 db

 

Egyéb írások:

           

 

42 db

 

Közgy?jteményekben dokumentált kéziratok:

           

 

54 db

 

A könyvek közül öt országos kiadónál jelent meg – ebből kettő a Társadalom és oktatás c. sorozat része. 9 füzet az Oktatáskutató Intézet Kutatás közben ill. ún. „kis angol” sorozatának része, egy társszerzős munkája a Wesley Kiadónál.

 

A tanulmányokból 16 külföldi.

 

Több társadalomtudomány fórumain publikált, így az Aetasban, a BUKSZ-ban, a Dialogban, az East European Jewish Affairsben, az Educatioban, az Erziehung in Wissenschaft und Praxis-ban, az European Educationben, az European Studies in Educationben, a Hiányban, az Information of International society for history didaticsban, Az International Series for the History of Educationben, az Iskolakultúrában, a Kritikában, a Kultúra és közösségben, a Kutatás Közben-ben, a Magyar Közigazgatásban, a Magyar Pedagógiában, a Neveléstörténeti Füzetekben, a Pedagógiai Szemlében, a Politikatudományi Szemlében, a Social Compass-ban, a Szakképzési Szemlében, a Századokban, a Szociológiában, a Történelemtanításban, a Történelmi Szemlében, az Új Pedagógiai Szemlében, a Világosságban stb.

 

Magyarországi konferenciák

 

Előadással vett részt az alábbi konferenciákon

 

- részt vett a ISCHE Pécsi konferenciáján előadással

 

- részt vett az Oktatáskutató Intézet ill. utódja által rendezett konferenciákon, 17 alkalommal

 

- részt vett az éves neveléstörténeti konferenciákon, amit az MTA neveléstörténeti albizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya rendezett, 11 alkalommal

 

- részt vett a Tatabányai Múzeum országos kétévenkénti oktatástörténeti konferenciáin, 3 alkalommal

 

- részt vett a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáin, 10 alkalommal

 

- részt vett Történelmi Társulat tanári információs konferenciáin, 6 alkalommal

 

- részt vett az ELTE Újkori Magyar Történelmi Tanszéke, a Történelmi Társulat tanári tagozata nemzetközi történelemtanítás-módszertani konferenciáin, 5 alkalommal

 

- részt vett konferencián az alternatív oktatásról

 

- részt vett a WJLF legújabbkori egyházi kérdésekkel foglalkozó konferenciáin 3 alkalommal

 

- részt vett a Miskolci egyetem történeti konferenciáján egy alkalommal

 

stb

 

Bizottsági tagságok

 

Opponensi és bizottsági tagságok: Pethő László, Nagy Mária, T. Kiss Tamás, Nagy Mária, Zalai K László, Vajda Zsuzsa, Fehérvári Anikó, Kovács András, Szabó Ildikó, Donáth Péter kandidátusi, PhD, habilitációs, MTA doktori folyamataiban

 

felkérések akkreditációs bizottságokba

 

Egy alkalommal vett részt a MAB pedagóusképzési albizottsága felkérésére szakértőként

 

Konferenciaszervezések

 

Az MTA neveléstörténeti albizottsága, a TEMKA Alapítvány, az Oktatáskutató Intézet, az Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztálya  a PTE BTK NTI , a WJLF  megbízásából  42  konferenciát szervezett

 

Kutatásvezetés

 

(Az Oktatáskutató Intézet alaptevékenységéhez tartozó, folyamatos, külön nem finanszírozott oktatástörténeti és oktatáspolitikai kutatások felsorolása nélkül)

 

1. Francia és angol orientációjú társaságok és folyóiratok Magyarországon a két világháború között (Soros Alapítvány 1988-89)

 

2. Közalkalmazotti érdekszervezetek a két világháború között (Soros Alapítvány 1990-1992)

 

3. A magyar oktatásirányítás és nemzetközi mintái (CEU RSS 1992-1995)

 

4. A magyar tanügyigazgatás története (OTKA 1992-1994)

 

5. A lelkiismereti és vallásszabadság a magyar oktatásügyben (Soros Alapítvány, 1995-1999)

 

6. A lelkiismereti és vallásszabadság a magyar oktatásügyben a rendszerváltás idején (OTKA, 1997-

 

2001)

 

7. A parlamenti költségvetési viták, mint oktatástörténeti forrás (OTKA, 1996-2001)

 

8. A lelkiismereti és vallásszabadság a magyar oktatásügyben az ezredfordulón (OTKA, 2001)

 

9. Az egyház - állam oktatásügyi kapcsolatrendszerének története (Magyary Zoltán ösztöndíj 1996-

 

1997)

 

10. A protestáns oktatáspolitika és modernizáció (AMFK 1996-1998)

 

11. Az egyházi ingatlanrendezés tíz éve és az oktatás (NKÖM, 2001)

 

12. Érettségi és felvételi (OM, 1995)

 

13. Iskolázottsági egyenlőtlenségek a századfordulón OTKA 2001-2004

 

14. Az iskolázottság térszerkezete a két világháború közötti Magyarországon.

 

(OTKA 2005-2007)

 

15. A PTE rektora által támogatott a pécsi hallgatói népesség történetét feltáró kutatás

 

16. OTKA kutatás a tanárok századfordulós helyzetéről

 

17 Hanadiv kutatás a hazai zsidó elitek történetéről

 

Kutatások-részvétel

 

Vezetőhelyettesként a Karády Viktor vezette NKFP kutatásban

 

 

Vezetőhelyettesként a Karády Viktor vezette Európai elitkutatásban (FP7)

 

Az ELTE BTK Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Egyháztörténeti kutatócsoportjának munkájában, a VKM és az egyház két világháború közötti kapcsolatainak feltárásával.

 

A Politikatörténeti Intézet 1945 és 1948 közötti döntésmechanizmus történetet feldolgozó kutatásában, az oktatási döntésmechanizmus feldolgozását vállalva.

 

Az ELTE AJK Politológiai tanszékének az értelmiségi érdekszervezetek történetét feldolgozó kutatásában, (A tanári érdekszervezetek történetét vállalva.)

 

A Non-Profit kutatócsoport magánszféra-történeti kutatásában. (A magánoktatás történetét vállalva.)

 

Az ELTE Szociológiai Intézet történeti elitkutatásában.(A két világháború közötti tanári elit feltérképezésével)

 

Az Európa Tanács történelem tankönyv összehasonlító kutatásában (Magyar, lengyel, osztrák, német tankönyvfejezetek Európaisága témakörben)

 

Az OI mezőgazdasági oktatási kutatásában - a történeti összefüggések feltárásával

 

Az OI felekezeti arányokat feltáró kutatásában

 

A OI oktatási törvénnyel kapcsolatos véleményeket feltáró kutatásában

 

Tudományos közélet

 

MTA testületek

 

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága felkérésére két cikluson át az MTA Neveléstörténeti Albizottságának titkára volt, a Bizottságnak jelenleg is tagja.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Bizottsága felkérésére az MTA Oktatásszociológiai Albizottságának tagja.

 

Tudományos társaságok

 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály elnöke, 2003-

 

A Magyar Szociológiai Társaság elnökségének tagja, 2003- 2009

 

Magyar Történelmi Társulat Országos választmányának tagja, 1998-2003, 2007-

 

Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának alelnöke, 1998- 2009

 

Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának elnökségi tagja,  2009-

 

A Társadalomtudományok Eszközrendszerének és Módszereinek Korszer?sítéséért kiemelkedően közhasznú alapítvány kuratóriumának elnöke, 1991-

 

Világosság Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2003-

 

 

 

Hazai szerkesztőségi tagságok

 

Világosság szerkesztőségének tagja, 1997-2002

 

Educatio szerkesztő bizottságának tagja, 1992-

 

Raabe korszer? iskolavezetés szerkesztőségének tagja, 1991-1997

 

 

 

Nemzetközi tudományos életben való részvétel

 

Konferencia részvétel előadással

 

21 nemzetközi konferencia:

 

1. 1986: Civil Society in East Central Europe, 1986 nyár, Dubrovnik

 

Előadás: “Civil society in Hungary”

 

2. 1988: International Standing Conference for the history of education,1988, Joensuu

 

Előadás: “The social and political status of Hungarian elementary school teachers”

 

3. 1989: Political transition in Central Europe, 1989 november, Enchede - a Holland Szocialista Párt tud. int. konferenciája. Felkérés: paneldiszkusszió (Paul Schefferrel és másokkal)

 

4. 1990: Hungarian Jews and Hungarian left, 1990 október, University of Haifa

 

Felkérés: “Monus Illés in the 1930s” és delegációvezetés

 

5. 1991: International Standing Conference for the history of education, 1991, Zürich

 

Előadás: „The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18 th20 th Centuries”

 

6. 1991: “Education in East – Central Europe”, 1991 november, University of Oslo-Educational Leadership

 

International (publikálva Altbach Comparative Education no. 30)

 

Előadás: „University autonomy in Hungary. Myth and Reality”

 

7. 1991: Zsidóság és Holocaust Kárpátalján, Beregszászi magyar egyesület konferenciája

 

Előadás: “Zsidók a középiskolában”

 

8. 1992: Congress of Comparative Education Society, 1992, Prága

 

Előadás: “The role of state and the role of church” Felkérés: Szekcióvezetés

 

9. 1992: “Education systems in transition”, 1992 november, University of Oslo-Educational Leadership International

 

Előadás:: “Hungarian educational system in transition”

 

10. 1992: World conference of Humanist Studies, Amsterdam International Humanist and Ethical Union

 

Előadás: “The level of secularisation in the Hungarian society at the time of Communism”

 

11. 1993: “Education in Post Communist Europe”, 1993 november, University of Oslo-Educational Leadership International

 

Előadás: “Education Act of 1993, Hungary”

 

12. 1995: Strategies for curriculum development for primary school, 1995, Belgrád, University of Beograd és Unesco

 

Előadás: „Curriculum-Policy making debates in the 1990s”

 

13. 1995: Human rights and humanism, 1995, Berlin, International Humanist and Ethical Union

 

Előadás: “The level of secularisation in the Hungarian society”

 

14. 1996: Secular Humanism in Central and Eastern Europe, First Conference of Humanist Associations ”From Central and Eastern European Countries”, 1996 október, Berlin

 

Előadás: “Secular values in the Hungarian school”

 

15. 1996: Education for the 21th century. Conference of Network Educational Science Amsterdam.

 

(NESA), 1996 június 13-15., Stockholm

 

Előadás: “State - church relations in a post-communist educational system”

 

16. 1997: Elite Education in Central Europe, University of Krakow és a párizsi Res de Soc közös konf.

 

Előadás: “Elite education at the turn of century”

 

17. 1998: Humanism and education in Europe Gent. European Humanist and Ethical Union konf.

 

Előadás: “The role of religions in the Hungarian Education”

 

18. 1999: “Jewish students and schools in European Education” konferencia, 1999 ősz, Párizs, Res de Soc,

 

Előadás: “The Numerus Clausus act”

 

19. 1999: 4th European Conference of Sociology, 1999, Amszterdam

 

Előadás: “Religions and Europe identities: The case of Hungary”

 

20. 2000. “Religious Confessions in Post Totalitarian Societies” konferencia, 25.10.2000- 29.10.2000,

 

Kisinyov, Moldávia. Felkérés: szekcióvezető,

 

Előadás: “Multiconfessional society in Hungary”

 

21. 2002: Empowering Humanity: Work in Progress, 2002 jul 8-9, University for Humanistics Utrecht

 

Előadás: “The secularism in Hungary”

 

22 Sarajevo

 

23 Párizs

 

24 Genf

 

25 Kolozsvár

 

26 Budapest, CEU

 

27 Firenze

 

28 Bécs

 

29. Jeruzsálem, Hebrew University Magyar-Izraeli történészkonferencia 2007 október

 

30. Kolozsvár, Nemzetközi hallgatói mobilitástörténeti konferencia. 2007 december

 

31. Ljubljanai egyetem, Elittörténet 2009 november

 

 

 

Nemzetközi meghívások, ösztöndíjak

 

1. USIA, 1991 ősz, Higher Education in the United States

 

Tanulmányút: Washington, Denver, Atlanta, Urbana Champaign, Portland egyetemeire

 

1 hónap

 

2. EHEATC: Higher Education management, 1992

 

Helsinki , Dijon, Kassel, Twente

 

1 hónap

 

3. Educational Council of England, Educational Council of Scotland, 1992

 

Tanulmányút az angol és skót oktatáspolitika tanulmányozására

 

2 hét

 

4. Holocaust Centrum Izrael, 1995

 

Tanulmányút a Holocaust oktatás lehetőségeinek tanulmányozására

 

1 hét

 

5. Humanism in Netherlands, 1996

 

Tanulmányút az European Humanist and Ethical Union meghívására

 

2 hét

 

6. Educational policy in Norway, 1999

 

Tanulmányút az Osloi egyetem meghívására

 

2 hét

 

Nemzetközi kutatások vezetése

 

1. Higher education in the Balkan (Arild Tjeldvollal közösen) University of Oslo) (1992-

 

2. Education and Jewish participation in the Habsburg empire (GS, Haifa). (1992-)

 

Nagy Péter Tibor 10 legfontosabb publikációja

 

Hajszálcsövek és nyomáscsoportok : Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon. Bp. : Oktatáskutató Intézet, : Új Mandátum, 2002. 222 p.(Társadalom és oktatás ; 19.).

 

Járszalag és aréna : Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp. : Új Mandátum, 2000. 320 p.;

 

(szerk.) Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. században. Új Mandátum, Budapest 2000, 290p.;

 

A magyar oktatás második államosítása. Bp., Educatio, 1992. 242 p. (Társadalom és oktatás). ;

 

Neveléstörténeti előadások. Oktatáskutató Intézet-Kodolányi Főiskola 1997. 256.p. .

 

Egyház és oktatás a rendszerváltás évtizedében, Educatio 2002 1. ;

 

The state-church relations in the history of Educational policy of the first postcommunist Hungarian government. European Education, 2003. No. 1. 27-34.p.;

 

The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. In: Aspects of Antiquity in the History of Education. Ed. by F.-P. Hager et al. Hildesheim, Bildung und Wissenschaft, 1992. 191-203.p. (International Series for the History of Education ; Vol.3.)

 

The numerus clausus in inter war Hungary East European Jewish Affairs Volume 35, Number 1 / June 2005 Pages: 13 – 22 ;

 

Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945, Iskolakultúra 2005 6-7 sz. 3-262.p.

 

Nagy Péter Tibor összes publikációi

 

Lásd még:

 

http://www.mtakpa.hu/kpa/multi/filter.php,

 

www.matarka.hu

 

www.mokka.hu

 

 

 

Önálló kötetek

 

A magyar oktatás második államosítása. (Társadalom és oktatás.) Bp., Educatio, 1992. 242 p.

 

Az egyensúly megbomlása a magyar oktatáspolitikában. Pomáz, Adu Könyvkiadó, 1996. 200 p.

 

Neveléstörténeti előadások. Oktatáskutató Intézet - Kodolányi Főiskola. Székesfehérvár, Bp., 1997. 256 p.

 

Járszalag és aréna: Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp., Új Mandátum, 2000. 320 p.

 

Hajszálcsövek és nyomáscsoportok: Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 19.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, 2002. 222 p.

 

Nagy Péter Tibor: The social and political history of Hungarian education (MEK, OSZK, 2006)

 

Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 35.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, 2010. 209 p.

 

 

 

 

Önálló füzetek

 

Javaslat az egyetemi történelemoktatás korszer?sítéséhez - 1984 ELTE soksz.

 

The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. Bp., OI, 1991.

 

Erkölcstan, hittan vagy értéksemlegesség? /Kutatás közben./ Bp., OI, 1991. 21 p.

 

Paradigmaváltás az oktatástörténet-írásban. /Kutatás közben./ Bp., OI, 1991. 15 p.

 

Tanügyigazgatás és a gazdasági válság. Részletek a harmincas évek oktatástörténetéből. /Kutatás közben./ Bp., OI, 1991. 32 p.

 

Érdekkonfliktusok a harmincas évek oktatáspolitikai fordulatában, Neveléstudományi kandidátusi értekezés tézisei, Bp, 1991

 

A magyar tanügyigazgatás egyensúlyi hagyománya. /Kutatás közben 180./ Bp., OI, 1992. 34 p.

 

The Outline of the Hungarian Education 1500-1945. Bp., OI, Educatio, 1993. 19 p.

 

Szakoktatás és politika. /Kutatás közben 207./ Bp., OI, 1994. [1995.] 87 p.

 

Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon Történettudományi kandidátusi értekezés tézisei, Bp, 1995

 

Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek. Debrecen, 1999.

 

Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945, MTA doktori értekezés tézisei Budapest, 2005

 

Forráspublikáló kötetek

 

Victor Karady-val : Educational inequalities and denominations - a database for Transdanubia, Bp 2003, Oktatáskutató Intézet, – I.- II. kötet 220 p

 

Karády Viktor-ral:, Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Western Slovakia, », Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2004.

 

Karády Viktor-ral:, Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Eastern Slovakia, », Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2006.

 

Karády Viktor-ral:, Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Transylvania, », Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2009.

 

 

 

Elektronikus kiadványok

 

 

 

MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON. Az 1929-ben Újvári Péter szerkesztésében megjelent kötet internetes változata. Projektvezető, szerkesztő: Nagy Péter Tibor OSZK MEK , 2006,  http://mek.oszk.hu/04000/04093/

 

Karády Viktorral: A budapesti jogászdoktorok történetszociológiája WJLF – Budapest – 2007 ISBN 978-963-86804-0-2

 

Karády Viktorral A budapesti orvosi kar diplomásainak történetszociológiája WJLF – Budapest – 2007 ISBN 978-963-86804-1-9

 

Karády Viktorral: A kolozsvári bölcsészek történetszociológiája WJLF – Budapest – 2007 ISBN 978-963-86804-0-2

 

Karády Viktorral: A kolozsvári természettudósok  történetszociológiája WJLF – Budapest – 2007 ISBN 978-963-86804-0-2

 

Iskolázottság és regionalitás - Történelmi adattár - Budapest – 2008 ISBN 978-963-86804-3-3

 

National census - Hungary 1930 Budapest, 2010    http://www.archive.org/details/NationalCensus-Hungary1930          

Szerkesztések

 

Történészfüzetek 1985/1. /ELTE soksz. Szerkesztés és cikkek.

 

Történészfüzetek 1985/2. /ELTE soksz. Szerkesztés és cikkek.

 

A Károlyi Társaság Közleményei 1. /ELTE soksz. Szerkesztés és bevezető, 1986.

 

(Csécsei Béla - Szebenyi Péter - Szemkeő Judit -tal közösen) Korszer? iskolavezetés: Közoktatási kézikönyv. Bp., Raabe, 1993-

 

Educatio, 1994. 4. sz. Tankönyv

 

Educatio, 1995. 3. sz. Vizsgák

 

(Tjeldvoll, Arill-ral közösen): Democracy or nationalism? Education in post-communist Europe. Oslo, Institute for Educational Research, University of Oslo, 1997. 344 p. (Report No. 3.)

 

Állítólag már hetven éves. Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz, Adu Könyvkiadó, 1997. 100 p.

 

Szántó János: Vallásosság egy szekularizált társadalomban. Bp., Új Mandátum, 1997.

 

Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, 2000. 290 p.

 

(Vargyai Gyulával közösen) Történelem - tanítás – módszertan Bp., OPKM, 2002. 275 p.

 

Educatio, 2002. 2. sz. Diplomások

 

Educatio, 2003. 2. sz. Felvételi

 

Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsőoktatási Kutatóintézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., 2004. 310 p. (Megjelent: 2005-ben)

 

Educatio, 2005. 1. sz. Budapest

 

Educatio, 2006. 3. sz. Ötvenhat (Sáska Gézával)

 

Balkan higher education challenged to change. Edited by Arild Tjeldvoll Peter Tibor Nagy Anne Welle-Strand 2006. Centre of education management research (cem) Norwegian school of management.

 

Educatio, 2007. 3. sz Felsőoktatók

 

Educatio 2009. 1. sz Felsőoktatás és tudománypolitika (Polónyi Istvánnal)

 

Tanulmányok

 

1980-as évek

 

1985

 

A numerus clausus történetéhez. In: Magyar Pedagógia, 1985/2.

 

A tanügyigazgatás totalitárius átszervezése Magyarországon 1935-1945. In: Pedagógiai Szemle, 1985/2.

 

1986

 

Az 1935. évi tanügyigazgatási reform (részlet). In: Díjnyertes OTDK dolgozatok. A Tud. szerv. és Informatikai Intézet kiadványa, Bp., 1986.

 

A közoktatásirányítási reform keretei az 1930-as években. In: Magyar Pedagógia, 1986/3-4.

 

Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalista és irracionalista vonásairól. In: A Károlyi Társaság Közleményei 2. 1986. /ELTE soksz.

 

1987

 

French secondary school in Hungary 1932-1944. In: History of international relations in education, Pécs, 1987.

 

1988

 

The social and political status of Hungarian elementary school teachers. In: The social role and evolution of the teaching profession in historical context. Ed. by Simo Seppo. Joensuu, 1988.

 

Az oktatás állami ellenőrzésének átszervezése a harmincas évek Magyarországán. In: Oktatásügyi kutatások (szerkesztőbizottság: Halász Gábor, Sándor Ernőné, Zibolen Endre) - 5. kötet Bp., OI, 1988. 148 p.

 

1989

 

Válasz egy évfordulós cikkre (Hozzászólás Szeredi Pál írására /Szárszó/). In: Ifjúsági Szemle, 1989/1., 99-103.p.

 

 

1990-es évek

 

1990

 

Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalizmusáról. In: Hiány, 1990/14. sz. 3-7. p.

 

Elegendő harc, hogy a múltat... In: Hiány, 1990/6. 8-10. p.

 

Féljünk-e a szavaktól. In: Hiány, 1990/3. 8-10. p.

 

Reflexiók egy konferenciához. In: Hiány, 1990/8. 6-9. p.

 

Vallástörténet, erkölcstan, nemzetnevelés. In: Hiány, 1990/17. 15-19. p.

 

1991

 

University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In: (Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe. University of Oslo, Oslo, 1991.

 

Állam - egyház - iskola. In: Info-Társadalomtudomány, 1991. 18. sz. 35-38. p.

 

Az októberi forradalom és a SZU adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon. In: Eszmélet, 1991.

 

Egyház - állam - oktatás. Tradíciók és értelmezésük. In: Világosság, 1991. 11. sz. 809-817. p.

 

Egyházi oktatás és államosítás. Egyházfórum, 1991. december.

 

Erkölcstan vagy értéksemlegesség az iskolában? In: Új Pedagógiai Szemle, 1991. 11. sz. 3-10. p.

 

1992

 

A magánoktatás az 1945 előtti Magyarországon. In: Az alapítványi és magániskolák. Tudományos tanácskozás a Soros Alapítvány támogatásával, 1992. január 28-29. (Kutatás közben, 177.) Szerk.: Várhegyi György, Bp., OI, 1992. 29-38. p.

 

University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In: (Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe. Report of the Oslo seminar. Special studies in comparative education No. 30 intr. by Philip G. Altbach. New York, 1992.

 

A magyar oktatási törvénykezés 1945 előtt. [Szakértői vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, 1992. 231-233. p.

 

Az 1941-es tanügy-igazgatási törvény. In: Az oktatási törvénykezés hazai történetéből. Évfordulók, események, 1991. Az MTA Pedagógiai Bizottsága neveléstörténeti albizottságának, az MPT neveléstörténeti szakosztályának közös felolvasó ülése, 1991. december 4. (Neveléstörténeti füzetek, 11.) Bp., OPKM, 1992. 44-63. p.

 

Az egyházi oktatás szabályozásáról. In: Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. . (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, 1992. 157-167. p.

 

Egyházi oktatás és állami szabályozás. [Szakértői vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, 1992. 241-243. p.

 

Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a XX. század első felében. In: Egy ismeretlen Magyarország. Mezőgazdaság és szakképzés. (Közoktatási kutatások.) Szerk.: Forray R. Katalin, Györgyi Zoltán. Bp., Akadémiai Kiadó, 1992. 100-108. p.

 

The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. In: Aspects of Antiquity in the History of Education. (International Series for the History of Education ; Vol.3.) Ed. by F.-P. Hager et al. Hildesheim, Bildung und Wissenschaft, 1992. 191-203.p

 

(Drahos Péter, Lukács Péter, Setényi Jánossal közösen): Vélemények a közoktatási törvénykoncepcióról. Bp., OI, 1992. 35p.

 

Állam, egyház, iskola. In: Önkormányzat, 1992. 7. sz. 11. p.

 

Állam, egyház, oktatás, 1848-1945. In: Educatio, 1. évf., 1992. 1. sz. 34-45. p.

 

Egyházfinanszírozás. In: Önkormányzat, 1992. 12. sz. 7-9. p.

 

Értékekben gazdag értéksemleges iskola. Viszontválasz Kamarás István számára. In: Új Pedagógiai Szemle, 1992. 4. sz. 40-42. p.

 

Kis magyar oktatástörténet. In: Magyar Közigazgatás, 1992. 4. sz. 247-25l. p.

 

Új kultúrharc az iskolában? Az oktatási törvény vitájához. In: Világosság, 1992. 3. sz. 175-182. p.

 

Áltörténészi gondolatok a felsőoktatásról. In: Hiány, 3.évf., 1992 9.sz. 18-21. p.

 

1993

 

A főszereplő rivaldafényben. In: Hiány, 1993. 10. sz. 3-4. p.

 

Nemzetiség és oktatás a dualizmuskori Magyarországon. In: Educatio, 2.évf., 1993. 2. sz. 253-269. p.

 

Oktatásállamosítás a harmincas években. In: Világosság, 1993. 6. sz. 26-36. p.

 

Társadalombiztosítás és érdekviszonyok a Horthy-korszakban. In: Hiány, 1993. 5. sz. 6-9. p.

 

1994

 

Egyházfinanszírozás In: Comitatus : önkormányzati szemle, 1994. (4. évf.) 6. sz. 28-33. old.

 

Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a 20. század első felében. In: Paraszti kiszolgáltatottság - paraszti érdekvédelem, önigazgatás. A Hajnal István kör gyulai konferenciája, 1991. augusztus 29-31. Szerk.: Erdmann Gyula. Gyula, 1994. 70-82. p.

 

Az igazgatói szakma kialakulása. In: Educatio, 3. évf., 1994. 2. sz. 255-268. p.

 

Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között. In: Hiány, 1994. 5. sz. 20-22. p.

 

Hittan-oktatás. In: Educatio, 3. évf., 1994. 1. sz. 89-105. p.

 

Iskola-rendszer-váltás. In: Világosság, 1994. 3. sz. 27-36. p.

 

Tankönyvpolitika a kilencvenes években. In: Educatio, 3. évf., 1994. 4. sz. 519-534. p.

 

1995

 

Hitoktatás az önkormányzati nevelési - oktatási intézményben. In: Korszer? iskolavezetés: Közoktatási kézikönyv. Bp., Raabe, 1995. 07.1. 1-10. pp.

 

Curriculum-Policy making debates in the 1990s. In: Strategies for curriculum development for primary school. Belgrade, 1995.

 

A félfelsőfokú szakoktatás történetéhez. In: Szakképzési Szemle, 1995. 2. sz. 103-111. p.

 

A numerus clausus - hetvenöt év után. In: Világosság, 1995. 2. sz. 72-80. p.

 

Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Magyar Pedagógia, 1995. 1-2. sz. 59-76. p.

 

Centralizációs és decentralizációs trendek a magyar oktatáspolitikában a 18-20. században. In: Educatio, 1995. 1. sz. 82-94. p.

 

Egyházi iskolaindítás és az állam az első parlamenti ciklus idején. In: Magyar Pedagógia, 1995. 3-4. sz. 293-312. p.

 

Érettségi és felvételi - oktatáspolitikai erőtérben. In: Educatio, 1995. 3. sz. 377-394. p.

 

Magánoktatás, egyházi oktatás és közoktatásfejlesztés. In: Magyar Közigazgatás, 1995. 4. sz. 220-232. p.

 

Vázlat az állami és egyházi oktatáspolitika két világháború közötti történetéről. In: Új Pedagógiai Szemle, 1995. 11. sz. 50-56. p.

 

1996

 

Antiszemitizmus és felsőoktatáspolitika - a numerus clausus törvény jelentősége. In: Neveléstörténeti füzetek 14. Bp., OPKM, 1996. 81-94. p.

 

Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között. In: Neveléstörténeti füzetek 16. Bp., OPKM, 1996. 19-30. p.

 

Az egyház és a modernizáció az oktatástörténetben. In: Új Pedagógiai Szemle, 1996. 4. sz. 73-87. p.

 

Lelkiismereti szabadság és oktatáspolitika. In: Világosság, 1996. 3. sz. 45-63. p.

 

Szerkezetpolitika Magyarországon 1867-1948. In: Educatio, 1996. 2. sz. 290-302. p.

 

Háulpán vötafkidó ( Felekezeti elkötelezettség Magyarországon.) In: Dialóg (Haifa), 1996. 1. sz. 12-13 p 16-18. p.

 

Háháskálá hágávohá böhungaria kijom (A magyarországi felsőoktatás ma) Dialog (Haifa), 1996. 2. sz. 20-23. p.

 

1997

 

(Tjeldvoll, Arild-dal közösen): Democracy or nationalism? Education in post-communist Europe. In: Democracy or nationalism . Education in post-communist Europe. Oslo, Institute for Educational Research, University of Oslo, 1997. 3-24. p.

 

A nulladik zsidótörvény. In: Állítólag már hetven éves. Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz, Adu Könyvkiadó, 1997. 51-60. p.

 

1998

 

State - church relations in a post-communist educational system . The case of Hungary. In: Education for the 21st century. (European studies in education; 7.) Ed. by Christoph Wulf. Munster, New York, München, Berlin, Waxmann, 1998. 130-141. p.

 

A helytörténet: főcsapás vagy mellékvágány? In: Történelempedagógiai füzetek 3., Bp., Magyar Történelmi Társulat, ELTE BTK, 1998. 111-120. p.

 

Budapest a m?velődésstatisztika tükrében. In: Kultúra és Közösség, 1998. 3. sz. 77-84. p.

 

Tantervpolitika a századvégen. In: Educatio, 1998. 4. sz. 657-677. p.

 

1999

 

Teaching history as teaching of pluralism. In: International Society for History Didactics, 1999. No. 1. 78-86. p.

 

A tanoncoktatás kialakulása és az iparpolitika. In: Szakképzési Szemle, 1999. 2. sz. 248-256. p.

 

Az „egyenrangú nemzetek Európája" tudat illúzió voltáról. In: Európai identifikáció - nemzeti identifikáció a történelemtanításban. (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; 17.) Bp., ELTE BTK, Magyar Történelmi Társulat, 1999. 18-26. p.

 

Az iparpolitika és a tanoncoktatás kialakulása. In: A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig. Tatabánya, Tatabányai Múzeum, 1999. 16-23. p.

 

Az iskolalátogatási és iskolaszervezési kényszer formaváltozatai. In: Educatio, 1999. 4. sz. 752-770. p.

 

Minőségek versengése. In: Educatio, 1999. 3. sz. 429-460. p.

 

Vallásos nevelés 1949 előtt. In: Magyar Pedagógia, 1999 [2000]. 4. sz. 389-412. p.

 

2000-es évek

 

2000

 

Az 1872. évi ipartörvény és a tanoncoktatás. In: Hatszáz év neveléstörténetéből: Neveléstörténeti konferenciák 1997-1998. (Neveléstörténeti füzetek; 17.) Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM, 2000. 155-164. p.

 

Előszó. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, 2000.

 

Fakultativitás és lajstrom: hittan és politika, 1949-1957. In: Világosság, 2000. 1. sz. 59-77. p.

 

Hittanoktatás az ötvenes években. In: Iskolakultúra, 2000. 2. sz. 38-46. p.

 

Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után. In: Iskolakultúra, 2000. 6-7. sz. 121-129. p.

 

Iparos-tanonc oktatáspolitika az irányított gazdaság születésének évtizedeiben. In: Magyar Pedagógia, 2000. 1. sz. 79-95. p.

 

Középiskolai törvényalkotás 1924-ben. In: A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig. (Neveléstörténeti füzetek; 18.) Bp., OPKM, 2000.

 

Szeparáció és reláció. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, 2000.

 

Nyelvpolitika és elitképzés. Történetszociológiai közhelyek az idegennyelvoktatás és az elitképzés kapcsolatáról. In: Educatio, (2000/4. sz.) 743-760. p.

 

A húszas évek középiskola-politikájának kialakulása. In: Századok, 2000.[2002.] 6. sz. 1313-1334. p.

 

2001

 

Notnim sztatisztim ál jehudi Berettyóújfalu vömáhuz böjáher. In: Nesher Dávid, Gerő Zsuzsa (szerk.): Berettyóújfalu és környéke zsidóságának emlékkönyve. Haifa, 2001.

 

A question of the educational policy of Hungary: Church - state relations in the 1990s. In: Religion, society and education in post-totalitarian societies of Central and South Eastern Europe. Ed. Sergiu Musteata. Chisinau, Arc, 2001. 27-37. p.

 

Az iskolai hittanoktatás visszaszorulása. Hipotézisek a hatvanas és hetvenes évekről. In: Iskolakultúra, 2001/1. 36-45. p.

 

A társadalompolitika új elemei az 1930-as évek Magyarországán. In: Világosság, 2001. 7-9. sz. 85-104. p.

 

Szekularizáció és középiskola-politika a dualizmus korában. In: Világosság 2001. 1 .sz. 21-35. p.

 

Az ötvenes évek hittani párthatározatainak jelentésszintjei. In: Pedagógia és hermeneutika. (Pallas Debrecina; 10.) Szerk.: Buda András. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. [2002.] 163-172. p.

 

Modern (szekuláris) értékek egy tradicionális társadalomban. In: Educatio, 2001. [2002.] 3. sz. 434-448. p.

 

Interjú Ferge Zsuzsával és Kozma Tamással In: Educatio, 2001. (10. évf.) 4. sz. 697-704. old.

 

2002

 

Katolikus és protestáns nemzedékek a szocialista korszak végén. In: Világosság, 2002. 8-9. sz. 84-96. p.

 

Sport and public education: The process of integration and segregation (The case of Hungary). In: Proceedings: Sport and Politics: 6 th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport. Ed. by Katalin Szikora [et al.]. Bp., Semmelweis University, 2002. 20-23. p.

 

A középfokú nőoktatás társadalomtörténetéhez. In: Neveléstörténeti kaleidoszkóp – a középkortól napjainkig: Neveléstörténeti konferenciák, 2001. (Neveléstörténeti füzetek ; 20.) Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM, 2002. 56-63. p.

 

A magyar oktatástörténet szociológiai narratívája: In memoriam Pierre Bourdieu. In: Szociológiai Szemle, 2002. 3. sz. 24-42. p.

 

Egyenlőtlen alfabetizáció és nemzetiségek a századforduló Magyarországán. In: Iskolakultúra, 2002. 5. sz. 53-65. p.

 

Egyház és oktatás a rendszerváltás évtizedében. In: Educatio, 2002. 1. sz.

 

Jelenkortörténeti beállítódás a középiskolában. In: Történelempedagógiai Füzetek 12., 2002. 65-73. p.

 

Oktatástörténet és taneszköz-politika. Educatio 2002[2003]. 4. sz. 539-555.p.

 

2003

 

A felsőoktatásba vezető út – és a társadalmi hátrányok kompenzációja Educatio 2003/2 (2004)

 

A középfokú nőoktatás huszadik századi történetéhez. Iskolakultúra, 2003. 3. sz. 3-14.p.

 

Iparos-tanonciskola és a helyi társadalom. In. Rendi társadalom - polgári társadalom 10. Hajnal István kör-Nógrád megyei levéltár- Budapest Főváros Levéltára, Salgótarján Bp, 2003, 307-316.p

 

Oktatáspolitikai változások az első világháború után. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 63-72.p.

 

Teaching NATO within the framework of history – the Hungarian case. In: Teaching NATO and security policy. Brussels : NATO HQ, 2003. 25-29.p.

 

The state-church relations in the history of Educational policy of the first postcommunist Hungarian government. European Education, 2003. No. 1. 27-34.p.

 

2004

 

A felsőoktatásba vezető út és az önszelekció Iskolakultúra 2004 9 sz. 57-71

 

A polgári iskolai tanítóképzés 19. századi történetéhez Iskolakultúra 2004 6-7 sz. 171-178

 

Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben In: Educatio, 2004. (13. évf.) 1. sz. 75-97. old. (megj.: 2005)

 

Az oktatás társadalomtörténetének politikatudományi megközelítése in: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsőoktatási Kutatóintézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., 2004. 310 p. (Megjelent: 2005-ben)

 

Előszó (Lukács Péterrel) In: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsőoktatási Kutatóintézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., 2004. (Megjelent: 2005-ben)

 

Kerekasztal beszélgetés a m?veltségről. Házigazda: Nagy Péter Tibor In Educatio, 2004 13. évf.) 2. sz. 289-305. old. (megj.: 2005)

 

Könyvviták a Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztályában In: Pedagógusképzés, 2004. (2. évf.) 1. sz. 137-139. old.

 

Tananyagcsökkentés és társadalompolitika In: Educatio, 2004. (13. évf.) 2. sz. 279-283. old. (megj.: 2005)

 

The Academic Workplace. Country Report Hungary. In: Jürgen Enders, Egbert de Weert (editors): The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe. Shaping the European Area of Higher Education and Research. (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Materialen und Dokumente Hochschule und Forschung, 107.) GEW - Hauptvorstand Vorstandbereich Hochschule un Forschung. Frankfurt/Main, 2004. 204-230. pp.

 

 

 

2005

 

Állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban In: Iskolakultúra: 2005. (15. évf.) 2. sz. 87-93. old.

 

Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945 In: Iskolakultúra: 2005. 6-7. sz. 3-229. old.

 

Budapest In: Educatio, 2005. (14. évf.) 1. sz. 213-220.. old.

 

Educatio... In: Iskolakultúra 2005. (15. évf.) 4. sz. 16-19. old.

 

Előszó In: Géczi János: Pedagógiai tudásátadás (2005), Iskolakultúra könyvek

 

Iskolázottság és vallásosság Budapesten In: Educatio, 2005. (14. évf.) 1. sz. 75-94. old.

 

Válasz az opponensi véleményekre In: Iskolakultúra 2005. 6-7. sz. 246-262. old.

 

The numerus clausus in inter-war Hungary East European Jewish Affairs Volume 35, Number 1, June 2005 pp. 13-22(10)

 

2006

 

(Sáska Gézával) 1956 Educatio, 2006. (15. évf.) 3. sz. 659-662. old.

 

A „felnőttek” oktatása történeti aspektusból in: Tanul a társadalom MTA PB, Budapest 2006, szerk. Keller Magdolna és Simándi Szilvia

 

A humboldti és a post-humboldti egyetem diplomásai a magyar társadalomban Educatio, 2006. (15. évf.) 4. sz. 703-718. old.

 

A kolozsvári bölcsészkar és természettudományi kar hallgatóságának felekezeti rekrutációja (1872–1918) . - In: Magyar pedagógia, ISSN 0025-0260 , 2006. (106. évf.), 1. sz., 5-28. p.

 

Az egyháziak, az egyházak és az oktatás – nemzedékek vallásossága In: Évkönyv I(2006/1) Theológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak, WJLF-Wesley János kiadó Bp,2006, Szerk.: Majsai Tamás, 153-194

 

Munkaerőpiaci erők a közoktatás és szakoktatáspolitikában, 1867-1945 In: Educatio, 2006. (15. évf.) 2. sz. 232-251. old.

 

On the Anti-semitic Prejudice in Hungary Today. – Review of sociology Vol 12 (2006) 2 103-109

 

Socially Canonized Elite Groups in Hungary in the 20th century in: Temps, espaces, langeges, szerk: Patrick Renaude, Paris, 2006

 

Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén Educatio, 2006. (15. évf.) 3 sz. 566-592. oldal

 

2007

 

válaszai 2007/8-as körkérdésünkre Van-e nemzeti pedagógia és nemzeti neveléstudomány? http://www.vega2000.eu/iskolakultura/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=81

 

(Biró Zsuzsanna Hannával): Nemi esélyek és nemi döntések a két világháború közötti bölcsészkarokon   - In: Educatio, 2007. (16. évf.), 4. sz., p.

 

A nappali és felnőtt középiskolai érettségivel rendelkezők aránya a rövid huszadik században . - In: Magyar pedagógia,  2007. (107. évf.), 2. sz., 123-139. p.

 

Az antiszemita előítéletekről a mai Magyarországon . - In: Szociológiai szemle, 2007. (18. évf.), 1-2. sz., 132-141. p.

 

Az egyetemi diplomások felekezeti arculata Wesley Theológiai és Vallástudományi Lapok 2007[I. évf.]/1.http://www.wesley.hu/_files/WTVL20071REV3.htm

 

Continuity in history textbooks in Eastern Europe (1980-2000) Iskolakultura online 2007 1 évfolyam 47-53.p.

 

Ekvivalencia-történeti mozzanatok . - In: Educatio, 2007. (16. évf.), 2. sz., 243-255. p.

 

Emlékirat és adatbázis   - In: Educatio, 2007. (16. évf.), 4. sz., p.

 

Módszertani megfontolások az iskolai mobilitás vizsgálatához . - In: Szociológiai szemle, 2007. (18. évf.), 3-4. sz., 82. p.

 

Négy lehetséges kutatás a felsőoktatókról  - In: Educatio, 2007. (16. évf.), 3. sz., 434-252. p.

 

Párhuzamos életrajzok. Karády Viktor és Kovács András születésnapjára . Szombat. 2007. január

 

Summary (Academic staff)  - In: Educatio, 2007. (16. évf.), 3. sz., 535-538. p.

 

Társadalmilag kanonizált elitek a 19-20. században . - In: Iskolakultúra,  2007. (17. évf.), 8-10. sz., 12-22. p.

 

The University of Kolozsvár/Cluj and the Students of the Humanities and Science faculties (1872-1918) In: Intelectualii si societatea moderna. Repere central-europene. Szerk: Cornel Sigmirean. Targu-mures, 2007.Editura  Universitatii "Petru maior" pp.339-370

 

Tisztelgő konferencia Karády Viktor születésnapjára . - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233 begin_of_the_skype_highlighting              1215-5233      end_of_the_skype_highlighting , 2007. (17. évf.), 2. sz., 23. p.

 

A nappali és felnőtt középiskolai érettségivel rendelkezők aránya a rövid huszadik században in: Magyar pedagógia, 2007. (107. évf.) 2. sz. 123-139. old.

 

A keresztény-nemzeti eszme legitimációs funkciói in: Gedő Éva-Horváth Emőke szerk: Hatalom, legitimáció, ideológia , L Harmattan Bp, 2007,  

 

2008

 

The problem of the Confessional Recruitment of the Students at the Faculties of the Humanities and Science of the Transylvanian University. In: Historical Social Research Vol 33. (2008) 2 No. 124.

 

Az iskolai elitek és az iskolázott elitek kutatása, in: Új Pedagógiai Szemle, 2008. (58. évf.) 4. sz. 80-95. old.

 

Az iskolai elitek és iskolázott elitek kutatása.  - In: Pukánszky Béla (szerk.): A neveléstörténet-írás új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.  89-104. o.

 

Interjú Aáry Tamás Lajossal és Haller Józseffel  - in: Educatio 2008. (17. évf.), 3. sz., 407-420 p.

 

A „Könyv és Nevelés” a felsőoktatásban – in: Elektronikus Könyv és Nevelés, X. évfolyam, 2008/4. szám,  http://www.tanszertar.hu/eken/2008_04/tizeves/tizeves_npt_0804.htm

 

2009

 

Történészdiplomások a két világháború között - In: Magyar Tudomány,  2009. (170. évf.), 2. sz., 143-152. p.

 

Dinamikus, perszonalizált kategóriák. A dualizmuskori nemzetiségi oktatás elemzésének esete. In: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára Szerk: Pusztai Gabrialla – Rébay Magdolna, Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 2009 75-85.p.

 

Educated elites and the Transsylvanian university (1872-1918) In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően Szerk Tibori Tímea Magyar Szociológiai Társaság Belvedere Meridionale, Budapest-Szeged 2009

 

Religous education and childhood in Hungary (1949-1960) in: Kindheit-Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Szerk Johanna Hopfner/András Németh/ Éva Szabolcs- Peter Lang. Frankfurt am Main, 2009 33-46.p.

 

Egységesülő képzés – differenciált tanártársadalom in: Educatio 2009. (18. évf.), 3. sz., 291-305 p.

 

Pártok az oktatáspolitika erőterében. Az egyház-állam viszony esete. in: Educatio 2009. (18. évf.), 3. sz., 447-460 p.

 

Az iskolai mobilitás vizsgálatához. Új pedagógiai szemle, 2009. (59. évf.) 10. sz. 26-35. old.

 

 

2010

 

Vannak-e fiatalok? Vallásszociológiai lehetőségek a fiatalság meghatározásához in: Educatio 2010. (19. évf.), 2. sz., 272-292 p.

 

The level of education and its factors of the Hungarian Handicapped in the second half of the twentieth century , in: Attila Nobik/Bela Pukánszky (Hrsg.) Normalitat, Abnormalitat und Devianz. Peter Lang, Frankfurt am Main 2010. Erziehung in Wissenschaft und Praxis. Band 7. 125-138.p

 

Education and religiosity in Budapest at the Millenium. Social compass. International review of sociology of religion 2010. 1. sz (57. évf) 60-82.p.

 

Egy ortodox zsidó közösség a helyi társadalomban Iskolakultura, 2010. (20. évf.) 7-8. sz.  84-94.p.

 

 

 

Lexikon szócikkek

 

Aktorok. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. I. köt. 41. p.

 

Alkotmány. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. I. köt. 54. p.

 

Állam. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. I. köt. 54. p.

 

Állam és egyház (az iskolaügyben). In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. I. köt. 55-56.p.

 

Állam és iskola. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. I. köt. 56-57. p.

 

Döntés, politikai. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. I. köt. 303. p.

 

Érdekérvényesítés (az oktatáspolitikában). In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. I. köt. 377. p.

 

Hatalom. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. I. köt. 645. p.

 

Javak. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. II. köt. 142. p.

 

Kormányzat. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. II. köt. 281. p.

 

Közigazgatás. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. II. köt. 307. p.

 

A nemzetiségi oktatás története Magyarországon. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. II. köt. 558-561. p.

 

Országgy?lés. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. III. köt. 73. p.

 

Politika. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. III. köt. 195-196. p.

 

Politikai kultúra. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. III. köt. 197. p.

 

Szakszervezet. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. III. köt. 347. p.

 

Szimbolikus javak. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. III. köt. 384. p.

 

Túliskolázás. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. III. köt. 585-586. p.

 

Világnézetileg el nem kötelezett oktatás. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., Keraban Könyvkiadó, 1997. III. köt. 641. p.

 

Forráspublikációk folyóiratokban, CD-n

 

A Bethlen-csoport francia nyelv? folyóiratának megalapítása 1932-1933-ban. In: Aetas, 1987/2.

 

Szekfü Gyula levelei Balogh Józsefhez. In: Történelmi Szemle, 1992. [1994.] 3-4. sz. 231-248.p.

 

Nemzetközi egyházpolitikai szöveggy?jtemény - CD 2003

 

 

 

Könyvismertetések

 

Fodor Zoltán: A Pireneusoktól a Kárpátokig . In: Történelemtanítás, 1982/5.

 

Kővágó László: A magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. In: Történelemtanítás, 1982/2.

 

Fehér István: A bonyhádi h?ségmozgalom történetéhez. In: Történelemtanítás 1984/6.

 

Joó Rudolf: A nyugat európai nemzetiségek sajátosságai és típusai. Történelemtanítás, 1984/3.

 

Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól - Változatok a történelemre. In: Történelemtanítás, 1984/4.

 

Merényi László:Az őszirózsás forradalom. In: Történelemtanítás, 1984/6.

 

Gergely Jenő:A püspöki kar tanácskozásai. In: Történelemtanítás, 1985/6.

 

Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. In: Történelemtanítás 1985/6.

 

Balogh Sándor szerk.: Magyarország a XX. Században. In: Pedagógiai Szemle, 1986/9.

 

Kelemen Elemér: Somogy megye népoktatása közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában. In: Magyar Pedagógia, 1987/1.

 

Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. In: Történelemtanítás, 1987/6.

 

Béki Ernő: Szociáldemokrácia az első világháború után, Történelemtanítás, 1988/1.

 

Béládi Miklós - Krausz Tamás: Sztálin. In: Kritika, 1989/2.

 

Molnár János: A szociáldemokrata párt m?velődéspolitikája. In: Pedagógiai Szemle, 1989/6.

 

Setényi János: Harc a középiskoláért. Educatio, 1992. In: Magyar Közigazgatás, 1992. 8. sz. 511-512. p.

 

Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás. In: Magyar Pedagógia, 1995. 3-4. sz. 370-373. p.

 

A történeti elitkutatások cím? sorozat köteteiről a neveléstörténész szemével. In: Magyar Pedagógia, 1996 3. sz. 299-304. p.

 

Peregrináció - egykor. In: Educatio, 1996. 4.sz. 736-738. p.

 

A „társadalom és m?velődéstörténeti tanulmányok" újabb köteteiről a neveléstörténész szemével. In: Magyar Pedagógia, 1997. [1998.] 3-4. sz. 327-336. p.

 

Kelemen Elemér - Setényi János: Az oktatási törvénykezés változásai. Hazai és nemzetközi áttekintés. In: Magyar Pedagógia, 1997. 2. sz. 191-195. p.

 

Bassola Zoltán: Ki voltam... Egy kultuszminisztériumi államtitkár vallomásai. In: Magyar Pedagógia, 1998. 4. sz. 391-394.p.

 

Csináld magad lexikon. In: Educatio, 1998. 1. sz. 206-208. p.

 

Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867-1945). In: Magyar Pedagógia, 1998. 1. sz. 72-77. p.

 

One in Four. András Kovács: The Difference is Between Us: Anti-Semitism and the Young Elite. In: Budapest Review of BOOKS, Vol. 10. No. 1-2., spring-summer 2000., pp. 35-38.

 

A történelemtanítás egy negyed század tükrében. In: Új Pedagógiai Szemle, 2000. 7-8. sz. 217-221.p.

 

Kovács András: A különbség köztünk van: Az antiszemitizmus és a fiatal elit. In: BUKSZ, 2000. 2. sz. 164-167. p.

 

Opusz és esszé. In: Educatio, 2000. 1. sz. 189-191. p.

 

Zsidóság, asszimiláció, iskola-stratégia. In: Iskolakultúra, 2000. 9. sz. 99-102. p.

 

Andor Mihály-Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. In: Századok, 2000. 2. köt. 789-792. p.

 

T Kiss Tamás: Fordulatok folyamatok, Bp, 2002 Kultúra és Közösség, 2003 /1 101-102.p.

 

Diplomások. Iskolakultúra 2004.1. 126-128 p

 

Klebelsberg m?ve - Ladányi Andor könyvéről In: Magyar felsőoktatás, 2001. 7. sz. 55. old.

 

Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből (1868-1958)  Kritika : Társadalomelméleti és kulturális lap, 2009. (38. évf.) 2. sz. 36-37. old.

 

Szocializáció és nemzet. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867-2006. Politikatudományi szemle, 2009. (28. évf.) 4. sz. 139-146. old.

 

 

 

Egyéb írások

 

A Belváros utcanévváltozásainak története 1867-től napjainkig. XVI. OTDK. Bp., 1983.

 

A történelemoktatás korszer?sítéséről. In: Egyetemi Lapok, 1984. november.

 

A numerus clausus történetéhez 1920-28 -tart. kiv. XVII. OTDK humántudományok szekciója, Debrecen, 1985.

 

Az 1935. évi tanügyigazgatási reform. In: OTDK dolgozatok összefoglalói. Bp., 1985.

 

A magyar neveléstörténeti irodalom 1800-1944. In: Pedagógiai Szemle, 1986/5.

 

Kísérlet egy angliai magyar tanszék megteremtésére az 1930-as években - tart. kiv.- XVIII. OTDK humán tudományok szekciója, Pécs, 1987.

 

A Bethlen csoport francia kapcsolatainak történetéhez. XVIII. OTDK humán tudományok szekciója. Pécs, 1987.

 

Az oktatás állami kontrolljának átalakulása Magyarországon. Tart. Kiv. XVIII. OTDK humán tudományok szekciója. Pécs, 1987.

 

(Radnóti Alizzal közösen): A gyerekek száma a családok belügye. In: Magyar Nemzet, 1988. november 3.

 

(Radnóti Alizzal közösen): Az életmód pluralizmusa. In: Magyar Nemzet, 1989. február 4.

 

(B. Kádár Zsuzsával közösen): A népi demokrácia mítosza és valósága. In: Magyar Nemzet, 1990. február 20.

 

Autonómia vagy hierarchia? Az egyházi oktatás a társadalomban tegnap és ma. In: Politika, 1990. október 24. 14. p.

 

Az eljátszott esély. In: Beszélő, 1990. június 2.

 

Vita helyett tizenöt kérdés. In: Világ, 1990. március 29., 47. p.

 

Az egyházak és oktatás a történelemben és ma. In: Magyar Hírlap, 1991. június 8. melléklet 3. p.

 

Az egyházi ingatlanok visszaadása - Jusztusz Gábor interjúja. In: Esti Hírlap, 1991. június 12. 1-3. p.

 

Magánoktatás 1945 előtt - liberális szellemiség. In: Magyar Hírlap, 1991. március 12. 11. p.

 

Szerzet(t) Iskolák. In: Magyar Narancs, 1991. május 16. 4. p.

 

Beszámoló az 1992. évi neveléstörténeti felolvasó ülésről. In: Magyar Pedagógia, 1992. [1994.] 4.sz. 326-327.p.

 

Evangéliumi szellemben történt? Elhelyezést keres a Deák téri iskola. In: Magyar Hírlap, 1992. január 21. 5. p.

 

Félreérthető. In: Magyar Nemzet, 1992. szeptember 3. 14. p.

 

Alkotmánybírósági döntés után. Egyházról és iskoláról. In: Magyar Hírlap, 1993. február 25. 9. p.

 

Nyílt levél Rédly Elemérhez és Pokorni Zoltánhoz. In: Ráció, (PDSZ), 1993. január, 28. p.

 

5+1 megjegyzés - válasz helyett. [Reflexió Tomka Miklós: A hittan-vita: mérleg és helyesbítés c. írására. uo. 507-509. p.] In: Educatio, 1994. 3. sz. 509-510. p.

 

A napirend. In: Beszélő, 1994. május 26. 26-27. p.

 

Jegyzet [a tankönyvügyről]. In: Educatio, 3. évf., 1994. 4. sz. 631-632. p.

 

A zsidó iskolaügy története Magyarországon. In: Neveléstörténeti Tájékoztató, 1994. [1995.] 4. sz. 6-7. p.

 

Ahogy vesszük... Meg lehet-e állapítani a felekezeti arányokat? In: Beszélő, 1994. május 12. 24-25. p.

 

Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága 1993. évi tevékenységéről. In: Magyar Pedagógia, 1994. [1995.] 3-4. sz. 375. p.

 

Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának 1994. decemberi felolvasó üléséről. In: Magyar Pedagógia, 1995. 1-2. sz. 147-148. p.

 

Oktatástörténeti publikációk-kiadványok az Oktatáskutató Intézetben. In: Neveléstörténeti Tájékoztató, 1994. 2-3. sz. 57-62. p.

 

Tanrenden kívül - vagy belül. Az interjút készítette Fazekas Csaba. In: Hit-Info, 3.évf. 1994. 9. sz. 20-21. p.

 

Tőkéczki ketrece. Megjegyzések Tőkéczki László: „A mai református iskolaügy kérdései" cím? cikkére (Egyház és Világ, 1993. 10.). In: Egyház és Világ, 1994. 3. sz. 27-28. p.

 

Az iskolaszék - pedagógus igazgató erőviszonyrendszer történeti alakulása. In: Iskolaszékek hírlevele, 1995. 4. sz. 9-12. p.

 

Az iskolaszék jelensége a magyar oktatás történetében - 1. rész. In: Iskolaszékek hírlevele, 1995. 3. sz. 7-9. p.

 

Az iskolaszékek demokratizáló szerepe a felekezeti oktatásban. In: Iskolaszékek hírlevele, 1995. 5. sz. 5-7. p.

 

Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon. Kandidátusi disszertáció. Tézisek. Bp., 1995.

 

Válasz [Ábrahám István: A tankönyv és a politika a kilencvenes években? c. írására.] In: Educatio, 1995. 1. sz. 183-184. p.

 

Szabadság és egyenlőség. In: Csepeli György és mások: A jó polgár. Debrecen, Csokonai Kiadó, 1996.

 

(Szabolcs Ottóval, Veresegyházi Bélával közösen): Történelemtanári információk, 1999.

 

(Szabolcs Ottóval): A Tanári Tagozat válasza a kerettantervi elképzelésekkel kapcsolatos miniszteri véleménykérésre. In: Történelemtanári információk, 1999. [2000.] 2. sz.

 

(Szabolcs Ottóval, Veresegyházi Bélával közösen): Történelemtanári információk, 2000.

 

Megjegyzések a gimnáziumi történelem kerettantervről. In: Történelemtanári információk, 2000. 3-4. sz.

 

Nagy Péter Tibor interneten hozzáférhető publikációi

 

(2010 augusztus 24-i állapot)

Folyóiratcikkek

 

http://nagypetertibor.uni.hu/npt1.htm

http://nagypetertibor.uni.hu/npt2.htm

http://nagypetertibor.uni.hu/npt3.htm

 

Elektronikus könyvtárak

http://nagypetertibor.uni.hu/npt_mek.htm

http://nagypetertibor.uni.hu/npt_archive.org.htm